,

  - - > *ۈ ۈ ۧ ● > *Tv ●

*Tv ● ۈۧ ۈۈ ۈ ۧ ۈ ۈ ۧ ۈۧ


 
 
  
#1  
16-02-12
ᾄҭђεεʀ
* ●..
ᾄҭђεεʀ
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
ﻧﻓ ﻟ ﯾﻌﻟ ♡'
   
Sienna
  : 1954
  : May 2011
  : 2704
  : 18-08-13 (04:23 AM)
  : 3,126 [ + ]
  : 1468
  : ᾄҭђεεʀ has much to be proud ofᾄҭђεεʀ has much to be proud ofᾄҭђεεʀ has much to be proud ofᾄҭђεεʀ has much to be proud ofᾄҭђεεʀ has much to be proud ofᾄҭђεεʀ has much to be proud ofᾄҭђεεʀ has much to be proud ofᾄҭђεεʀ has much to be proud ofᾄҭђεεʀ has much to be proud ofᾄҭђεεʀ has much to be proud of
[ + ]
ڷۈٺ ۈ YouTube !ڷۈٺ ۈ YouTube
ڛ ڷڷ ڷ ڷ

ڷڛڷ ڷ ۈ ڷڷ ۈѐٺ

ڛ ڷڷ ͐ \ ڛƐ

ڷ ۈڷڛٺ

ڷڷ ڷۈٺۈ YouTube ۈ ڛ
ϐ ۈ ڛ ڷۈٺۈ YouTube


ۈ ڷۈٺۈ ۈ Ð ۈ ڷ Ȑ ڷٺٺ ڛ ڷڷڛٺ
ۈ ۈѐ ڷۈ Ԑڷ . ڛٺ ڷ ٺڷ
ڷۈ ڷ ۈ ڷۈۈ ڛ ڷ ڷڷۈٺ
ۈڷ ڷ ۈ ڷۈٺۈ
, ڛٺڷ ڷۈ ۈ ٺڛڛ , ٺ ٺ ڷۈ ۈ ڛٺ
ٺۈ ڷۈ ڷ ڷ , ڷۈڷ ڷٺ ٺۈ , ٺڷ ڷۈ ,
ۈ ڷ ڷѐ ۈ , ۈ ڷۈ ڷ ڛ ۈ ۈ
ڷۈٺۈ ۈڷ ڷڷۈٺ ۈڷۈ ڷ

ڛڛ ۈٺۈ


ڛڛ ۈ ڷۈٺۈ (ڷ ٺ) ڷ ۈ ڛ
ۈ PayPal ۈٺۈ ڷ ǐ , ۈ ٺڷ
ڛٺڷ. ۈ ڷ ٺۈڷ ڷ ڷ ۈ Ebay
ۈ PayPal ڷ 1.35 ڷۈ ڷۈ ۈڷ ڷ ٺڷ ڷڷ ڷڷ
ڷ ڛٺ ڷ ڷڷ.
ݐ ۈ ڷۈٺۈ ٺ ۈ ڷ ڷ ڷ ۈڷ ڷٺۈ ۈ
ۈۈ ۈ ڷ ۈݐۈ ڛ ڷ ڷ ۈ ڷ ۈ
ڷڷ ڷ ڷ ڷڷٺ ڷ. ٺ ٺٺڷۈ ݐ ۈ ڷ ڷ ڷۈ.ڷۈٺۈ
ٺ ٺ ٺۈ , ۈڷ ڷۈڷ ڷۈ ڷ ڛٺ (12 ڷۈ ۈڷ)
, ڷ ٺ ٺ ڷ ڷٺڷ ڷڛٺ ۈ ٺڷۈ ڷ ٺ ٺۈє
Ð ۈ ڷ ٺ ۈڷ ۈ ٺٺٺ ۈ ۈٺڷۈ ڷ ѐ
ۈٺ. ڷۈ ڷٺڷ ٺ ٺ ڷ ڷٺ ڷ.


ۈ ۈٺۈ

ڷۈ YouTube.com ٺ ٺڛڷ ۈ 15.02.2005 ۈٺ ڷۈ ڷڷ ۈ


ٺۈ ڛ


ڷڷ 2006 ۈ ۈٺۈ ۈ ڛ ڷۈ ٺۈ ڷ Ȑ ڷٺٺ.
ڷڷ ڛ ۈ ٺ ٺٺ ڷڷ ڷڛ (5) ! ڷٺ ( 2006)
ڷۈ ڷ ڷ 100 ڷۈ ۈ ! ۈ ڷ 65 ڷ
ۈ ڷ 24 ڛ. ۈ 20 ڷۈ ڷ , ۈڷ 700 ڷ ۈ


ٺ ۈٺۈڛ ڷٺ 56% ۈ ڷۈ Аۈ , 44% , ۈڷڷ ڷڛ ۈ 12-17 .


ۈڷ ۈۈٺۈ

ٺ ۈڷ ڷڷ ۈ ڷۈٺۈ
ۈ 13.11.2006 ڷ ۈ 1.65 ڷۈ ۈڷ ..!!
(ڷۈ ۈڷڛ ڷۈ - ۈڷ
ۈڷڛ ۈڷ ). ٺ ڷۈ ٺ
ۈڷ Ȑ 3 ٺٺ ѐٺ
ۈ ڷٺٺ ڷ ٺ ڷۈٺۈ ڷԐۈ ۈ ۈ ڷ
. ڷڷ ڷڷ ۈڷڛٺ ڷ ٺ ݐڷ
ۈ ڷ ڷ ٺ ڷ ڷۈڷٺ.
ڷ ڷ ٺ Ð ڷۈڷ ڷ ٺ ڷ. (ٺ ڷ ٺٺ ۈڷ 46 ۈ ,
ѐ ڷٺٺ AOL ڷ ڷ 1 ڷۈ ۈڷ)


Ԑۈ ڷ ڷۈٺۈ


ڷѐٺ ڷ ٺ Ԑۈ ۈ ڷۈٺۈ ڛ
ۈ .
ڷ ڷ ۈ ڷۈٺۈ ٺ ڷۈ ڷ ٺڷ
ڷ 10
ۈڷ ڷڛٺ ٺۈۈ ڷ ۈ ڛۈ ڷ ڷۈ ڷ ۈ
ڷ ڛ.
ڷԐۈ ڷٺ ٺ ٺٺ ڷѐٺ ڷ ٺ ڷڛٺ ڷ ڷ
ڷۈ ۈ ٺ ڷѐٺ ڷȔ ڛٺۈ ,
ۈ ڷۈٺۈ
ڷۈ ٺ . ڷ ٺ ڷѐٺ ڷ
ٺٺۈ ڷۈٺۈ ۈڷڷ ٺ ٺٺ ٺۈ ڷ ۈ ۈٺۈ
ٺ ۈٺ ڷ ڷѐٺ ۈۈ ٺ ۈٺ ڷۈ ڷ
ۈ ڷ ٺڛٺ ѐٺ ڷ ۈڷ.ڛڷڛڷ ڷ
ٺ ۈ ڷۈٺۈ ٺ ۈڷ ڷڛ ڛڛ ,
ڷۈڷ ڷڷ , , ڷ , ٺڷ , ٺѐ , ڷٺ , ڷڛۈ.
ڷۈڷ ٺ ڷ ڷڷ ڷۈ ۈٺ ٺ .


ۈ YouTube
ڷ ڷ ۈڷڛ ڷ ڷۈٺۈ ۈ ڛ ڷѐ
ۈ ڷ ڷٺٺ ۈ
, ۈۈ ۈ ڷѐ ۈ ڷۈٺۈ ڷۈ ڷۈ ڷ
ڛ ڷٺ ڷۈٺ ٺڛ ǐڷ ڷڷѐ ݐ ۈ ٺۈ ڛ ǐٺ
ڷۈ ڷۈڷ ڷ ڷ. ٺ ڷѐ ڷٺۈ ڷڷ͐
ڷ ٺ ٺڛڷ ڷۈ youtube.com ڷ ڛ , ۈڷ ڷ͐ ٺ ڷ
ڷ ٺ ۈ ۈٺ ڷۈ


ۈ ۈٺۈ

ڷ ڷۈ ڷ ڛٺڷ ڷۈٺۈ ۈ 24,980,858 ,
ڷ ڷ ڷۈ 1.2 ڷۈ ۈڷ , ڷٺڷ.
(ڷ ۈڷ ٺڷ ڷۈ ٺڷ ڷ 6 ڷۈ ۈڷ ! )


ۈٺۈ


ۈٺۈ ۈڷ ڷڛڛۈ ڷ ڷ ڷ ٺ ۈ
ڷ ۈڷ ٺ 15 ڷۈ ۈڷ ڷٺ , ڷ ڷ ۈ ڷۈ ڛۈ
ٺ ڷڷ ڛ ۈڷ ڛڛ , ڷ ڷ ڷ ۈ ڷ , ڷ
ڷ ۈڷ ڷ ڷ ڷ ٺڷ ڷ 12 ڷۈ ۈڷ. ڷۈ ۈ
ڷۈ ڷ ڷ ٺ ۈ ۈڷ ڷ ڷڷ ڷ ڷ ڷ
ڷ ڷڷ , ۈڷ ڷڷ ۈ ڷۈٺۈ ڷ ۈ ڷٺٺ
ڷٺ ٺ ڷȐ ڷ ڷڷ*ۈ ۈ ۈ ڷۈٺ ۈ YouTube !
*ٺٺ
ڷۈٺ ۈ YouTube !
luuuڷۈlhٺ ۈprrrhzr YouTube !
  : ᾄҭђεεʀ

 

« { } | »01:36 AM.

- - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

RSS RSS 2.0 XML MAP html


ٺ ٺۧ ● @ ۧ ● @ * ۧ ۈۧ ● @ * ۧ ۈ ۧ ● @ ۧ ۧ ● @ * ● @ *ۈ ۧ ● @ *ۈ ۈ ● @ * ● @ ۧ ● @ * ۈۧ ● @ *ۈ ۈ ● @ * ● @ ..* ●.. @ *ۈ ۈ ۧ ● @ *ۈ ۈ ۧ ● @ *ĹįνĖ Mŝŝę ● @ * ٺ ٺ ٺ , ` @ * ● @ * ۈ ● @ ۈ ۧ ● @ * ۈ ● @ * ● @ *ۧ ● @ * ● @ ..* ● @ ۧ ۧ ● @ * ۈ ۈ ● @ *ۈ ۧ ۈ ۧ ۈ ● @ * ۈ ۧ ● @ ..*ʐ ● @ *ۈ ם ● @ ם ۈ ● @ * ۧ ۈ ۧ ● @ * news ● @ *ʐ ۈʐ ● @ *Tv ● @ *בۧ ۈ ● @ *ۧ ם ● @ * ۧ ם ● @ * ● @ *ۈ ۈ ● @ ʐ . .  פ ʐ ● @ * ● @ *ۧ ۧ эиĞĭѕн ₣ơям @ ~* ●~ @ .. ʫ ● @ . . .♥ @ @ ..* ●.. @ * ѐ ͐ۧ ● @ ..* ●.. @ ..* ٺ ڳ ● @ ۩۩ ۩۩ @ ..* 1431/1432ܫ ● @ ..* ɫ ● @ ..!~.* ●~! ● @ * ʫ ● @


  :

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54